RAZRASLA VEGETACIJA OB OBČINSKIH CESTAH NENAMEŠČENI SNEGOBRANI IN ŽLEBOVI NA PROČELJIH STREH OBJEKTOV, KATERIH PROČELJA SO OBRNJENA NA OBČINSKO CESTO

Objavljeno: 22.12.2016

OBVESTILO IN OPOZORILO

 

Spoštovani.

 

Obveščamo vas, da smo v letu 2016 v Občini Šmarješke Toplice na podlagi Zakona o cestah – Zces-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) izvedli več inšpekcijskih postopkov v zvezi z:

-        nenameščenimi žlebovi in / ali snegobranov na strehah gospodarskih ali stanovanjskih objektov, katerih pročelja so obrnjena na občinsko cest in

-        razraslo vegetacije ob občinskih cestah.

 

Ker je pred nami zima, smo se na podlagi 2. alineje 1. odstavka 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru – ZIN (Uradni list RS, št. 43/07-UPB1 in 40/14) in Občinskega programa varnosti Občine Šmarješke Toplice odločili, da javnost obvestimo o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov, s področja oviranja ali ogrožanja prometa, zaradi opustitve del na zemljiščih ali objektih ob cesti.

 

1. odstavek 5. člena Zakona o cestah določa, da je na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Nadzor nad izvajanjem citirane odločbe opravlja tako občinska inšpekcija, kot tudi občinsko redarstvo in policija.

 

V izvedenih inšpekcijskih nadzorih na cestnem področju so bile najbolj pogosto ugotovljene nepravilnosti, da na strehah gospodarskih ali stanovanjskih objektov, katerih pročelja so obrnjena na občinsko cesto ni bilo nameščenih žlebov in / ali snegobranov, ter da lastniki zemljišč ob občinski cesti niso obrezali razrasle vegetacije.

 

Glede na ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v času opravljenih nadzorov so pooblaščene uradne osebe našega organa zavezancem izrekle opozorilo z ukrepom (odvisno od ugotovljene nepravilnosti - ureditev odvajanje meteornih voda s streh objektov, tako, da se le-te ne bodo stekale na cestno telo, namestitev snegobranov, namestitev žlebov, porez razrasle vegetacije,…) in zavezancem je bil določen rok za odpravo nepravilnosti.

 

Zaradi navedenega s tem opozorilom lastnike zemljišč, iz katerih razrasle veje drevja, žive meje in drugega rastlinja segajo v območje ceste, so dolžni poskrbeti za porez oziroma odstranitev le-teh. Razrasla vegetacijo mora biti porezano tako, da je zagotovljena minimalna višina 4,5 m, katera se meri od najvišje točke vozišča. V primeru, da je ob cesti pločnik, pa je potrebno zagotoviti porez vegetacije nad pločnikom, da je zagotovljena minimalna višina 2,5 m, katera se meri od najvišje točke pločnika.

 

Lastnike objektov, katerih pročelje strehe je obrnjeno na javno površino s tem obvestilom opozarjamo, da so dolžni zagotoviti namestitev snegolovov, da se prepreči zdrs snega na cesto ali na udeležence v cestnem prometu. Ravno tako so lastniki objektov, katerih pročelje strehe je obrnjeno na javno površino, dolžni zagotoviti namestitev žlebov in urediti odvajanje meteornih voda tako, da se le- te ne bodo stekale na javno cesto.

 

Zaradi opustitve del na strehah objektov (opustitve namestitve žlebov in snegobranov) je lahko v zimskem času močno ovirana varna uporaba občinskih cest, saj se s streh objektov lahko na cesto vsuje sneg, v kolikor pa objekt nima urejenega odvajanja meteornih voda s strehe, pa lahko vozišče ceste v zimskem času poledeni, kar dodatno zmanjšuje varnost uporabe občinskih cest.

 

Poleg opustitev dela na strehah objektov, v delih, kjer so pročelja streh obrnjena na občinske ceste, pa veliko nevšečnosti predstavlja tudi razrasla vegetacija, ki je sporna že sedaj, če se je razrasla v profil občinske ceste. V zimskem času bo še bolj nevarna za udeležence v cestnem prometu, saj se bo na njej zadržal sneg in bo tako zaradi obtežitve še bolj povešena na cesto ali pločnik. Otežila oziroma bo takšna ovira onemogočila izvajanje zimske službe (pluženje in posipavanje), ker se bo oviram potrebno z vozili izogibati in boda tako lahko posamezni odseki cest ostali nespluženi, kar si pa nihče od nas ne želi, zato je pomembno, da razrasle veje vegetacije čimprej porežete, še preden vas na to opozorimo mi.

 

Zakona o cestah določa tudi globe za storitev prekrška (kršitev 1. odstavka 5. člena). Posameznik, ki ravna v nasprotju s 1. odstavkom 5. člena se kaznuje za prekršek z globo 1.000 eurov, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 4.000 eurov, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

Pojdi nazaj