IZDELAVA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA UREDITEV JEDRA NASELJA ŠMARJETA (OPPN UrN Šmarjeta)

Objavljeno: 27.03.2017

IZDELAVA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  ZA UREDITEV JEDRA NASELJA ŠMARJETA (OPPN UrN Šmarjeta) 

 

Občina Šmarješke Toplice je v januarju 2017 pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega načrta za ureditev naselja Šmarjeta (uradni naziv: OPPN UrN Šmarjeta). V sklopu priprave OPPN se je izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca OPPN. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Acer Novo mesto, d.o.o. iz Novega mesta.

 

S pripravo OPPN UrN Šmarjeta se bodo določili prostorsko izvedbeni pogoji in zasnova za ureditev območja jedra Šmarjete z okolico, s potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami, ki bodo:

-       po vsebini uresničili cilje, izhodišča in usmeritve prostorskega razvoja občine, določene s strateškim delom OPN,

-       skladni z določili izvedbenega dela OPN o posebnih prostorskih izvedbenih pogojih in drugih določilih za načrtovanje prostorskih ureditev v enoti urejanja prostora z oznako ŠMA-OPPNa UrN Šmarjeta.

-       tako podrobni, da bo na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

 

Prostorsko izvedbeni pogoji se bodo določili z odlokom o OPPN na podlagi izdelanih strokovnih podlag, prejetih smernic nosilcev urejanja prostora ter pripomb in predlogov javnosti.

 

OPPN UrN Šmarjeta se izdeluje z namenom celovite prenove jedra naselja Šmarjeta, ki zajema:

 • prenovo javnih površin za pešce in kolesarje vzdolž javne poti JP 798201 in  lokalne ceste LC 295501, ki vodi skozi jedro naselja in se priključuje na regionalno cesto R3-667/1385/1513 Zbure-Mačkovec,
 • prenovo trških površin (območje okrog cerkve Sv. Marjete s trgom pred Karlovškovo hišo (gostilno Cviček),
 • oblikovanje novih zelenih in parkovnih površin (zelene in parkovne površine na severnem delu OPPN, med župnijo in obstoječim pokopališčem, pešpoti, ipd.),
 • ureditev parkirnih površin v jedru naselja (organizacija mirujočega prometa) in ureditev novih parkirišč,
 • določiti možnosti za širitev obstoječega pokopališča v Šmarjeti z morebitno ureditvijo dodatnih parkirnih površin,
 • posodobitev in poenoteno oblikovanje urbane opreme,
 • določiti lokacije in obliko objektov za oglaševanje na javnih površinah (prostostoječi, pritrjeni na fasade ipd.) ter na zasebnih objektih za lastne potrebe (konzole za izveske - več tipov ipd.),
 • določitev lokacij in oblikovanje nadstreškov avtobusnih postaj, kioskov, ekoloških otokov ipd.,
 • prenove objektov (objekti župnije, Karlovškova hiša (gostilna Cviček), idr.),
 • obnova fasad objektov – objekti stavbne dediščine (in drugi), ki še nimajo obnovljenih fasad,
 • novogradnje,
 • določitev možnosti plombnih novogradenj, nadzidav, prizidav,
 • določitev možnih pomožnih objektov in oblikovanje le-teh,
 • oblikovanje objektov v parkih (npr. senčnica, klopi, osvetlitev, ipd.).

 

Ker si želimo pri izvedbi tega pomembnega prostorskega dokumenta tvornega sodelovanja z lokalnim prebivalstvom, investitorji, podjetniki in zainteresirano javnostjo, ponovno pozivamo in vabimo vse zainteresirane, da nam do 15.4.2017 podajo svoje pobude, potrebe in predloge za ureditev jedra naselja Šmarjeta. Za vaše sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo.

Pojdi nazaj