Urejanje cest v letu 2011

Objavljeno: 30.09.2011

Redno in dosledno vzdrževanje občinskih cest vpliva na varnost vseh udeležencev v prometu in omogoča udobnouporabo lokalnih cest in javnih poti.

 

Po dolgotrajni zimi so se v spomladanskem času začela redna vzdrževalna dela na občinskih cestah. Zaradi obilice snega v zimskem času so bili stroški zimskega vzdrževanja visoki in večji kot v lanskem letu. Odstranili so se količki, zimske deponije, pospravil se je pesek kot posledica posipavanja, prav tako so se že izvedle sanacije od zmrzali poškodovanih cest.

 

V mesecu maju sta bili sanirani cesti proti Koglem in Orešju, poškodovani zaradi lanskoletnih plazov. Urejajo se prepusti, gramozirajo ceste, sanirajo poškodbe na asfaltih, menjava se dotrajana prometna signalizacija in opravljajo ostala potrebna dela, ki so potrebna za normalno prevoznost občinskih cest.

 

Za večjo preglednost občinskih cest se je v mesecu juniju pričela košnja trave ob občinskih cestah ter odstranjevanje grmovja, ki posega na vozišče. Dela na občinskih cestah se v tem času intenzivno izvajajo, do konca leta pa je v planu še kar nekaj vzdrževalnih del.

 

Poleti smo opravili košnjo cest, uredili zahtevno odvodnjavanje v Beli Cerkvi, uredili mulde od Bele Cerkve proti Vinjemu Vrhu, na Koglem rekonstruirali cesto, ki je bila ob vsakem deževju znova in znova poplavljena in vse ostala dela, ki so potrebna za normalno prevoznost ostalih občinskih cest.

 

V letošnjem letu bomo v sklopu rednega vzdrževanja uredili cesto proti vasi Grič pri Klevevžu, uredili mulde od Gradenj proti Orešju, opravili košnje obcestnih površin na delih, kjer bo to potrebno in še mnogo ostalih del, ki so potrebna za dobro stanje občinskih cest.

 

V prvem sklopu investicijskega vzdrževanja bomo uredili cesto Zagorica-Lunder, Zbure-Zaboršt in cesto Klevevž-Zbure. Prvi dve omenjeni cesti se bodo preplastili, zadnja pa se bo v nepreglednem ovinku razširila.

 

Za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest je v proračunu za leto 2011 namenjenih in porabljenih 450.000 EUR.

 

 

tl_files/novice/Ceste.JPG

Foto: Tomaž Ramovš (OU)

Pojdi nazaj