Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014

Objavljeno: 10.03.2015

Občina Šmarješke Toplice je proračunsko leto 2014 zaključila uspešno. V veliki večini so planirani prihodki in odhodki veljavnega proračuna za leto 2014 realizirani. Na dan 31.12.2014 so prihodki realizirani v višini 3.883.691 € (96,9% realizacija glede na zadnji rebalans proračuna za leto 2014), odhodki pa so realizirani v višini 4.144.760 € (75,6% veljavnega proračuna za leto 2014).

 

Občina je bila uspešna pri realizaciji - črpanju nepovratnih sredstev s strani proračuna Evropske unije in državnega proračuna (sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, projekt Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice, izgradnja vodovoda Vinji vrh nizka cona, kanalizacija Gradenje, energetska sanacija v osnovni šoli, projekt Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti v prihodnost«). V letu 2014 smo tako realizirali transferne prihodke v višini 1.110.667 €.

V mesecu septembru 2014, smo prejeli sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da se vlogi Občine Šmarješke Toplice, ki smo jo oddali na javni razpis »razvoj regij«, ugodi. Kar pomeni, da smo za projekt Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, pridobili do 557.672,08 € nepovratnih sredstev (pogodba št. C2130-14S330025, z dne 14.11.2014), za projekt Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti, pa smo pridobili nepovratna sredstva do višine 1.959.436,75 € (pogodba št. C2130-14S330024, z dne 14.11.2014). Sredstva proračuna Evropske unije imamo planirana v proračunskem letu 2015. 

Občina Šmarješke Toplice je uspešno opravljala dela in naloge na področju občinskega sveta, delovanju skupnih administrativnih služb in splošnih javni storitev, na področju nadzornega odbora, župana in občinske uprave.

V letu 2014 smo:

 • zagotovili sredstva za področje obrambe (delovanje sistema za zaščito in reševanje),
 • pričeli z izgradnjo objekta Hiša žive dediščine in pri tem uspešno črpali sredstva, pridobljena na javnem razpisu za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo (286.596 € sredstev v letu 2014 za projekt Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti v prihodnost«); investicija bo zaključena v prvi polovici leta 2015,
 • na podlagi razpisa občine smo društvom in fizičnim osebam razdelili sredstva iz proračunskega področja turizma, kmetijstva, športa, sociale, kulture, kulturne dediščine,
 • redno vzdrževali cestni promet in infrastrukturo ter javno razsvetljavo,
 • izvedli investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture,
 • uredili javno razsvetljavo v Družinski vasi in v naselju Dol pri Šmarjeti,
 • redno vzdrževali infrastrukturo na področju vodooskrbe in kanalizacije (intervencije, investicije),
 • nadaljevali z odkupi zemljišč in pridobivanjem služnosti za investicije na področju cestne in komunalne infrastrukture,
 • zagotovili sredstva za subvencioniranje cen javnim podjetjem (Komunala Novo mesto – izvajanje gospodarske javne službe),
 • končali z izgradnjo vodovoda Vinji vrh nizka cona in kanalizacije Gradenje (pridobivanje nepovratnih sredstev s strani proračuna Evropske unije; črpana sredstva v višini 659.388 € v letu 2013 in 2014),
 • končali z izgradnjo vodovoda Grič pri Klevevžu,
 • končali z investicijo Fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac in vodovod Strelac I. faza (nepovratna sredstva za sofinanciranje investicije iz ukrepa Obnova in razvoj vasi – ukrep 322 v višini 281.651,65 €, bomo črpali v letu 2015); sočasno smo pripravili kabelsko (cevno) kanalizacijo za ureditev javne razsvetljave in telekomunikacijskih vodov v naselju Strelac,
 • aktivno pripravljali občinski podrobni prostorski načrt (Turistično gospodarska cona Dolenje Kronovo, Šmarješke Toplice),
 • pripravili elaborat in namestili lamelni sistem - signalizacijo (kulturni spomeniki, varovano območje narave ali pomembnejše turistične znamenitosti ter gospodarski objekti, javni zavodi in objekti, v katerih se opravljajo storitvene dejavnosti)
 • bili uspešni pri zaključku investicije in pri črpanju nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij iz javnega razpisa Energetska sanacija osnovnih šol, vrtec, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti (194.365 € sredstev za energetsko sanacijo v osnovni šoli v Šmarjeti),
 • pridobili nepovratna sredstva javnega razpisa »razvoj regij« za izgradnjo kanalizacije v Gorenji vasi ter rekonstrukcijo in izgradnjo vrtca v Šmarjeti (investiciji sta v teku in bosta zaključeni v letu 2015),
 • na podlagi pravilnika, razpisa in vlog fizičnih oseb, razdelili subvencije za male čistilne naprave,
 • dodatno nabavili posode za zbiranje odpadkov. 

 

Nadaljujemo s pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj in soglasij ter z zaključevanjem izdelave projektne in investicijske dokumentacije za:

 • izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Žaloviče,
 • lokalno cesto Obrh - Žaloviče,
 • lokalno cesto Družinska vas – Bela Cerkev,
 • izgradnjo komunalne infrastrukture v spodnjem delu Družinske vasi,
 • izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Vinica pri Šmarjeti.

 

Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja naloge lokalne skupnosti in si prizadeva za enakomeren razvoj na vseh področjih njenega delovanja. Hkrati pa poslovanje občine pozitivno vpliva na naše proračunske porabnike, ki se na podlagi naših usmeritev vključujejo v sistem medsebojnega povezovanja in poročanja.

Zapisala: Damjana Stopar, občinska uprava

Pojdi nazaj