VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA O POSEGU (NA OBČINSKE CESTE IN JAVNE POTI, V VAROVALNI PAS OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POTI)

Uvod

Za poseg na občinske ceste, javne poti oz. v varovalni pas občinskih cest ali javnih poti je potrebno ob gradnji ali rekonstrukcij gradbenih objektov, ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov ali naprav v varovalnem pasu in v samem območju občinske ceste pridobiti soglasje občinske uprave.

Vloga mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga poseg, o načinu in času trajanja njegove izvedbe oz. vse druge potrebne podatke, ki so zahtevani na vlogi.

Način in rok za oddajo vloge

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za zaporo občinske ceste z vlogo, ki jo odda po pošti, faksu ali osebno v sprejemni pisarni Občine Šmarješke Toplice .

Vloga mora biti lastnoročno podpisana s strani vlagatelja.

Rok za oddajo je 15 dni pred predvidenim posegom.

Pravna podlaga

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),
- Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS št.: 100/2009) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS št.: 31/2012) 

Taksa

Po Zakonu o upravnih taksah - (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/2016) je potrebno plačati upravno takso v višini:

 

- 40,70 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 36,20 € za odločbo za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste po tar. št. 30 l),

 

- 40,70 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 36,20 € za odločbo za dela na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne ceste in varnost prometa na njej po tar. št. 30 m),

 

- 40,70 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 36.20 € za odločbo za dela ob javni cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino podzemnih voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa po tar. št. 30 n),

 

- 29,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 25,00 € za odločbo za ureditev cestnega priključka na javno cesto po tar. št. 30 o),

 

- 40,80 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 36,30 € za odločbo za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti po tar. št. 30 p),

 

- 40,70 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 36,20 € za odločbo za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu po tar. št. 30 r).

Obvezni prilogi

- potrdilo o plačilu upravne takse,
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. skica, situacijski načrt na katerem je razviden predvideni poseg.

Kontaktna oseba

Mateja Kotnik

(07) 38 44 336, mateja.kotnik@smarjeske-toplice.si

PLAČILO UPRAVNE TAKSE

Upravna taksa je določena na podlagi Zakonu o upravnih taksah – (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/2016).

Upravno takso se lahko plača s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta.

- namen plačila »Upravna taksa«,
- naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
- številka računa: 01406-6060309135,
- referenca: 11-77054-7111002-2020, 

- BIC koda Banke Slovenija: BSLJSI2X  

Kot dokazilo o plačani upravni taksi je potrebno poleg vloge priložiti tudi potrdilo o plačani taksi.