Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne

OBRAZLOŽITEV

Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje:

 • prodaja na premičnih stojnicah,
 • prodaja s prodajnimi avtomati in
 • potujoča prodajalna.

Za prodajo blaga si mora trgovec v navedenih primerih pridobiti soglasje Občine Šmarješke Toplice, za kar mora podati vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga, in sicer za mesto (lokacijo), kjer se bo prodaja vršila, za prodajo živil pa tudi odločbo za prodajo živil izven poslovnih prostorov, ki jo izda pristojni organ upravne enote.

Vlogi mora trgovec predložiti:

 • odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajalne,
 • pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
 • potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni.

Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti občine Šmarješke Toplice, priložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.

Prodaja izven prodajaln se izvaja na javnih mestih in drugih mestih na območju občine Šmarješke Toplice. V kolikor se prodaja blaga izvaja na zemljiščih, ki so v zasebni lasti je potrebno predhodno pridobiti pisno soglasje lastnika zemljišča.

Občina zaračunava pristojbino za uporabo javne površine na podlagi Odloka o občinskih taksah v občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 9/10).

PRAVNA PODLAGA:

 • Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15),
 • Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 47/13).

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE:

Vlagatelj odda vlogo za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne, ki jo lahko odda po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Šmarješke Toplice.

Vloga mora biti lastnoročno podpisana s strani vlagatelja.

Rok za oddajo vloge je najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga.

Taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - UPB5, (Uradni list RS, št. 106/10, ZUT – UPB5; 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J in 32/16) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 € (4,50 € za vlogo po Tarifni št. 1 in 18,10 € za odločbo po Tarifni št. 3).

Upravno takso se lahko plača s plačilnim nalogom na banki/pošti ali preko spletne banke.

 • namen plačila »Upravna taksa«,
 • naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
 • številka računa: 01406-6060309135,
 • referenca: 11-77054-7111002-2020.
 • BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X

K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi.

OSEBNI PODATKI

Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka obravnave vloge za prodajo na kmečki tržnici za leto 2018, na podlagi Zakona o trgovini, Odloka o tržnicah in prodaji zunaj prodajaln v občini Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 


Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. 

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki zasebnosti.

Kontaktna oseba:

Klaudija Povše, tel. št. (07) 38 44 334, el. naslov klaudija.povse@smarjeske-toplice.si.