KMEČKA TRŽNICA V ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

Ob sobotah, od 8.00 do 12.00 ure

Park med SPS Prinovec in hotelskim kompleksom


Kontaktna oseba:

Katarina Gunde, 07 38 44 336, katarina.gunde@smarjeske-toplice.si


Vsako soboto je v Šmarjeških Toplicah na že postavljenih stojnicah, mogoče prodajati izdelke. Lastnik kmečke tržnice je Občina Šmarješke Toplice.


Na Kmečki tržnici prodajalci prodajajo izdelke, ki so v skladu z občinsko zakonodajo. V spodnjih povezah so navedeni pogoji in opis izdelkov, katere se lahko trguje na kmečki tržnici.

Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 47/2013)

Tržni red 

Prodajalci naslovijo vlogo na Občino Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

 

Vlogi prodajalci priložijo:
- Dokazilo o plačani upravni taksi.

 

Takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5) v skupnem znesku 22,60 EUR je potrebno plačati na številko računa 01406-6060309135, referenca: 11-77054-7111002-2020, BIC koda Banke Slovenija: BSLJSI2X.

dokument o registraciji dejavnosti (priglasitveni list, izpisek iz RKG -register kmetijskih gospodarstev…).

 

Projekt Trajnostni razvoj občine Šmarješke Toplice je sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. Osi EKSRP. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Nosilec projekta Občina Šmarješke Toplice.

 

Partnerji: Terme Krka d.o.o., PE Šmarješke Toplice; Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, Društvo podeželskih žena Šmarjeta in Komunala Novo mesto d.o.o.

 

 

OSEBNI PODATKI 

Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka obravnave vloge za prodajo na Kmečki tržnici za leto 2020, na podlagi Zakona o trgovini, Odloka o tržnicah in prodaji zunaj prodajaln v občini Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 


Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki zasebnosti.