Vloga za zaporo občinske ceste

Uvod

Za popolno ali delno zaporo se zaprosi zaradi raznih prireditev, ki se odvijajo na občinskih cestah ter zaradi večjih vzdrževalnih del, pri rekonstrukcijah in novogradnjah infrastrukture.

Vloga mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.

Način in rok za oddajo vloge

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za zaporo občinske ceste z vlogo, ki jo odda po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Šmarješke Toplice .

Vloga mora biti lastnoročno podpisana s strani vlagatelja.

Pravna podlaga

 • Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),
 • Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS št.: 100/2009) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS št.: 31/2012). 

Upravna taksa

Po Zakonu o upravnih taksah - (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/2016) je potrebno plačati upravno takso v višini:

 • 29,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 25,00 € za odločbo o zapori zaradi del na cesti po tar. št. 30 c),
 • 44,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 40,00 € za odločbo o zapori zaradi prireditve na cesti po tar. št. 30 d),
 • 40,80 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 36,30€ za odločbo o zapori zaradi prekopavanja, podkopavanja, prebitja in drugih del na cesti po tar. št. 30 p),
 • ali z zakonom predpisana višina takse.

Obvezni prilogi

 • dokazilo o plačilu upravne takse,
 • elaborat zapore ceste oz. tipska shema začasne prometne ureditve.

 

OSEBNI PODATKI 

 Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 

Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. 

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki zasebnosti.

Kontaktna oseba

Mateja Kotnik

(07) 38 44 336, info@smarjeske-toplice.si

Stane Bajuk

(07) 38 44 333, stane.bajuk@smarjeske-toplice.si

PLAČILO UPRAVNE TAKSE

Upravna taksa je določena na podlagi Zakonu o upravnih taksah – (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/2016).

Upravno takso se lahko plača s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta.

 • namen plačila »Upravna taksa«,
   
 • naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
 • številka računa: 01406-6060309135,
 • referenca: 11-77054-7111002-2020,
 • BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X

Kot dokazilo o plačani upravni taksi je potrebno poleg vloge priložiti tudi potrdilo o plačani taksi.