Občinski prostorski načrt Občine Šmarješke Toplice (OPN)

Objavljeno: 20.12.2012

Dne 13.11.2012 je Občinski svet Občine šmarješke Toplice na svoji 17. redni seji sprejel Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN). Prav tako je bil OPN dne, 04.12.2012 objavljen v Uradnem listu RS in je uradno veljaven od 20.12.2012 naprej, ko je možen tudi vpogled na spletni aplikaciji PISO http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx (za ogled je potrebna registracija).

Po dokončni uveljavitvi OPN lahko občani in stranke pričnejo s postopki gradnje novih objektov, dozidav, legalizacij ter podajo svoje vloge za spremembo namembnosti zemljišč, ki se bodo obravnavale pri prvi naslednji spremembi in dopolnitvi OPN.

Vloge za spremembo namembnosti zemljišč so dostopne na spletni strani Občine Šmarješke Toplice http://www.smarjesketoplice.si/sprememba_namembnosti.html  ali vlogo dvignejo osebno na sedežu Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

 

OPN OŠT je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela OPN,  ki ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določa:

-       izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,

-       zasnovo prostorskega razvoja občine,

-       zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra,

-       območja naselij, vključno z območji razpršene poselitve, ki so z njimi prostorsko povezana,

-       območja razpršene poselitve,

-       usmeritve za razvoj prostorskih ureditev.

V izvedbenem delu OPN določa:

-       območja namenske rabe prostora,

-       prostorske izvedbene pogoje in

-       območja za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

 

OPN vsebuje tekstualni del in grafične prikaze, izdelan je v digitalni in analogni obliki.

Pojdi nazaj