Županja

Županja mag. Bernardka Krnc

Županja Občina Šmarješke Toplice, mag. Bernardka Krnc

Bernardka Krnc je rojena 22. aprila 1971 v Hamburgu. Po izobrazbi je magistra ekonomskih znanosti. Svojo poslovno pot je začela v bančništvu, od leta 2007, od njene ustanovitve pa je županja Občine Šmarješke Toplice, sedaj že tretji mandat. Svojo funkcijo opravlja poklicno.

V času njenega vodenja Občine so bili realizirani naslednji večji projekti:

 • vodovod Koglo in vodovod Vinji Vrh nizka cona,
 • urejena prometna infrastruktura v Dolenjem Kronovem,
 • obvoznica in krožišče Šmarjeta,
 • obnovljena cesta Slape-Klevevž- Zbure,
 • nova mrliška vežica in pokopališče v Beli Cerkvi,
 • obnovljena zdravstvena postaja v Šmarjeti in podeljeni koncesiji za opravljanje splošne in zobozdravstvene dejavnosti,
 • odprtje Lekarne v Šmarjeti,
 • energetska sanacija Osnovne šole Šmarjeta, obnovljena šolska kuhinja in zgrajeno malo nogometno igrišče z umetno travo,
 • zgrajena kanalizacija v naselju nad Prinovcem v Šmarjeških Toplicah, Gradenjah in obnova ostale infrastrukture,
 • obnovljeni prostori za delovanje občinske uprave, zgrajena nova telefonska centrala in urejeno parkirišče v Šmarjeti,
 • sprejeti Strategija razvoja kmetijstva in Strategija turizma v Občini Šmarješke Toplice,
 • ureditev štirih točk tematske poti Vir življenjske energije in postavitev terminala na dotik,
 • projekt Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice in postavitev kmečke tržnice,
 • urejena turistična infrastruktura v Klevevžu in izdan zbornik »Klevevž - biser narave z bogato zgodovino« ter ponatis knjige Umno kmetovanje,
 • izdelana idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vsak objekt v občini,
 • izdelana  idejna zasnova za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za naselje Šmarjeta,
 • izdelana idejna zasnova za ureditev trga v Šmarjeti, Beli Cerkvi in Šmarjeških Toplic,
 • izdelana idejna zasnova za ureditev turističnega središča Klevevž z vzpostavitvijo Posestva Klevevž.

Skupaj z občinsko upravo in 11-članskim občinskim svetom je njena prioritetna naloga v tretjem mandatu usmerjena v dokončanje že začetih projektov:

 • kanalizacija Brezovica- Strelac I. faza in obnova vodovoda Strelac,
 • obnova vodovoda Grič pri Klevevžu,
 • dokončanje Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi,
 • dograditev 6-oddelčenga vrtca in obnova obstoječega,
 • izgradnja kanalizacije v Gorenji vasi,
 • Hidravlične izboljšave in obnova vodovodnega omrežja.

Želi nadaljevati in dokončati že začete projekte na cestnem področju ob regionalni cesti na relaciji Šmarješke Toplice – Šmarjeta in spodnja Družinska vas  ter lokalni cesti Bela Cerkev – Zg. Družinska vas (Amerikanec) in Šmarješke Toplice – Žaloviče. Na prostorskem področju so v postopku priprave za sprejem v prihodnjem letu trije OPPN-ji, in sicer OPPN Turistično-storitvena-industrijska cona Dolenje Kronovo, OPPN Prinovec za ureditev središča v Šmarjeških Toplic ter OPPN Prinovec II privatnega investitorja. V prihodnjem obdobju je predvidena tudi izpeljava postopka in sprejem sprememb in dopolnitev veljavnega OPN-ja.

Na področju turizma so predvidene nadaljnje aktivnosti na projektu Tematska pot Vir življenjske energije ter na projektu vzpostavitve turističnega središča Klevevž, prav tako tudi na projektu Trajnostni razvoj občine Šmarješke Toplice (TROŠT). Še naprej bo dan poudarek povezovanju in sodelovanju z vsemi ponudniki na področju turizma znotraj in zunaj občine.

Proračunska sredstva v letih 2015 - 2018 bodo porabljena za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v vseh aglomeracijah ter za sofinanciranje malih čistilnih naprav v naseljih, kjer ne bo zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. Čim hitreje je treba pridobiti služnostne pogodbe in gradbena dovoljenja za izgradnjo kanalizacije na Vinici, v Žalovičah in spodnji Družinski vasi ter zagotoviti sredstva za njihovo izvedbo. Pozornost bo usmerjena tudi v pripravo dokumentacije za ureditev obeh vaških središč Šmarjete in Bele Cerkve.

Več pozornosti bo dane  področju gasilstva in civilne zaščite, varovanju najšibkejših in ranljivih skupin,  področju sociale, zdravstva, kulture in športa.

Županja je prepričana, da bo skupaj z občinskim svetom v mandatnem obdobju 2014 - 2018  delo potekalo konstruktivno in »Za dobro vseh ljudi Občine Šmarješke Toplice«.

Kontakt:

tel.: 07 38 44 330

e-naslov: bernardka.krnc@smarjeske-toplice.si